حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق توسعه پایدار بین ملل و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


مقالات علمی، تحلیلهای حقوقی اقتصادی داخلی، بررسی عملکردها، نقطه نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلها

Les articles nationaux
Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD


ابراهیم عماد :

با احترام به اصل حق حاکمیت ملت و کشور، در این بخش ضمن معرفی اشخاص حقوقی که در جمهوری اسلامی ایران خطوط استراتژیک
روابط و فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی
را ترسیم، بسترهای آنرا برای رسیدن به
« توسعه اقتصادی و پایدار »
ایجاد نموده و مینمایند، عناوین مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلهای علمی کاربردی
حقوقی، اقتصادی و حقوقی اقتصادی
صاحبنظران نهادهای یادشده فوق داخلی که مرتبط با موضوع
« توسعه اقتصادی و پایدار »
باشند، را نیز منتشر که از طریق کلیک کردن بر روی بنر تصویری مربوطه به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد.


GS


نهاد ناظر بر سه قوه


Bnaque Centrale d'Iran


PJ


PJ


PJICCIM


NDFI


IRMF


Khatam


REO - OER


President Iran


MEFA


TPO


ICCCOOP


ICCIMA


TSE


ICCIMA


ICCIMA


ICCIMA


ICCIMA


ICCIMA


TAJ


مطالب دیگری بمرور در این بخش منتشر خواهد شد


Ebrahim EMAD


بازگشت به اول صفحه