حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Autres - Others

ICCIMA

بورس کالا در یک نگاه


منشور اخلاقی کارکنان شرکت بورس کالای ایران«تضاد منافع»
درخواست
اصلاح فوری ساختار شرکتیِ بورس کالا

توسط :
برخی از تشکلها و سندیکاها

(ادامه)ابراهیم عماد :
تحلیلی متدولوژیکی حقوقی اقتصادی اساسی در ارتباط با شرکتهای بورس کالاها


ابراهیم عماد
مطلب مرتبط با موضوع فایل صوتی فوق :
ضرورت بازبینی حقوقی اقتصادی اساسی در اصل 44 قانون اساسی و بازتعریف نظام اقتصادی در آن برای برقراری حقوق رقابت سالم و منع انحصار در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل


(ادامه)


رادیو اقتصاد در برنامه "چالش"
تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین، بر صادرات فولاد ایران

با مناظره و گفتگوی چالشی :

امیرحسین کاوه؛ دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران
بهادر احرامیان؛ عضو هیات مدیره انجمن فولاد
بهرام سبحانی ؛مدیر عامل فولاد مبارکه
فایل های صوتی :
دوشنبه 27 فروردین ماه،ساعت 15

Ebrahim EMAD


Autres - Others