حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق توسعه پایدار بین ملل و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


مقالات علمی، تحلیلهای حقوقی اقتصادی داخلی، بررسی عملکردها، نقطه نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلها

Les articles nationaux
Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD > Specialiste en Droit de l'economie internationale et du developpement et ...

ابراهیم عماد
1992 (1371)

نظام اقتصادی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانتفاسیر شورای نگهبان در ارتباط با اصل فوق


E. EMAD, la NVDD, les Pratiques de l'International

Ebrahim EMAD > Specialiste en Droit de l'economie internationale et du developpement et ...

ابراهیم عماد :
نظام اقتصادی مطلوب، حلقه مفقوده در جمهوری اسلامی ایران
ضرورت بازبینی
حقوقی اقتصادی تاسیسی
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی
و باز تعریف نظام اقتصادی در آن
برای برقراری
حقوق رقابت سالم و منع انحصار
در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی

در محیط اجتماعی و در سطح بین ملل


رفرم های روبنائی روتوش موابانه که در راستای بند اول اصل 110 قانون اساسی در خصوص این اصل در فاصله زمانی چهار ساله مجلس (قوه مقننه) و یا هشت ساله برخی از دولتها، :::» بدون بازبینی حقوقی اقتصادی تاسیسی در متن اصل 44 «:::، از طریق تصویب صرفا قوانین عادی انجام شده، ضمن اینکه نتوانسته دردی را از مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور کم کنند، بلکه بدان نیز افزوده شده است که به مناسبت های مختلف نهاد ناظر بر سه قوه نیز از اینکه حق سیاستهای کلی ابلاغی در خصوص اجرای بهینه این اصل ادا نشده است گله مند بوده اند. » (فایل صوتی)

تا زمانیکه «اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی تاسیسی ملت بنیان (نه صرفا حکمرانی سیاسی وار)» از طریق اصول 59 و 177 قانون اساسی برای بازبینی بنیادین در اصل 44 قانون اساسی و ارائه تعریف جامع در مورد «نظام اقتصادی» منطبق بر واقعیتها و نیازهای حقوقی اقتصادی تاسیسی ملت، طرح و عملیاتی نشود، امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نمیتوان داشت و در آینده نچندان دور، همانطوریکه خصوصی سازی اول، خصوصی سازی دوم، و سیاستهای کلی در خصوص این اصل عملا تا کنون قادر به حل مشکلات اقتصادی نبوده اند، سیاستهای کلی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» که متاسفانه بیش از چهار سال از ابلاغ آنها به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت میگذرد، و در سخنرانی های بعضی از مقامات مخصوصا در قوه مجریه نیز بوی استفاده ابزاری از آن به ذهن متبادر میشود، به سرنوشت خصوصی سازی اول و سیاستهای اصل 44 دچار خواهد شد و شاهد از هم پاشیدن سیستم پولی و مالی کشور و تحمیل «کاپیتولاسیون اقتصادی» برکشور از نظر اقتصادی خواهیم بود.

برای فعال نمودن بخش خصوصی و مشارکت جدی در فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی و بین مللی، قوانین موضوعه فعلی اتاق ایران و تشکل های اقتصادی پاسخگو و رافع نیازهای فعالین اقتصادی کشور نبوده و نیستند، از وکلای محترم ملت در مجلس (قوه مقننه) که بعنوان قوه ناشی از حق اعمال حاکمیت حقوق ملت مطرح و مشروعیت حقوقی اساسی خود را از آن گرفته و میگیرند، انتظار این هست که بازبینی بنیادین «قانون فعلی اتاق ایران» را هرچه سریعتر در دستور کار خود قرارداده و در راستای تاکید نهاد ناظر بر سه قوه با نظر خواهی و برگزاری جلسات تبادلنظری حقوقی اقتصادی با متخصصان و دارندگان تجربه در تشکلهای اقتصادی، زمینه تصویب قوانینی که ضمن بستر سازی زیر بنائی برای تضمین حقوق اقتصادی فعالیتهای آنها، پاسخگوی نیازهای حقوقی اقتصادی بنیادین فعالین اقتصادی مخصوصا بخش حصوصی باشد، را فراهم آورند.

اخیرا با دید برون سیستمی حقوقی تاسیسی و معاهداتی، تحلیلی حقوقی اقتصادی تاسیسی بصورت علمی کاربردی در ارتباط با علتهای ایجاد شرایط اقتصادی فعلی کشور، منجمله اصل چهل و چهارم و برخی دیگر از اصول قانون اساسی در گروه علمی کاربردی رونق کسب و کار بصورت کنفرانس مطرح و راه حلهای زیر بنائی نیز ارائه نموده ام که بصورت فایلهای صوتی در زیر تقدیم عزیزان میگردد.


ابراهیم عماد :
مقدمه تحلیلی در ارتباط با اصل 44 و شرایط اقتصادی فعلی کشور

تشریح اصل 44 قانون اساسی

تشریح اصل 110 و رابطه بند یک آن با اصل 44 در زمینه موضوعات و فعالیتهای اقتصادی

تشریح اصول 59 و 177 و رابطه آنها با اصل 44 در زمینه موضوعات و فعالیتهای اقتصادی


تحلیل حقوقی اقتصادی مرتبط با یادداشت جناب مهندس افشین نامورپور در «گروه رونق کسب و کار» در مورد اصل 3 اقتصاد مقاومتی

چهارشنبه، اول دیماه 1395 برابر با بیست و یکم دسامبر 2016مطالب مرتبط :

» تحلیل حقوقی اقتصادی بر فرآیند خصوصی سازی اول (1370 تا 1376) و دوم (1385 تا کنون) و بررسی علل عدم موفقیت آنها تا کنون

» اقتصاد مقاومتی، فایلهای صوتی و متن نوشتاری

» جمهوری اسلامی ایران، فساد اقتصادی و رابطه مستقیم آن با اصل چهل و چهارم قانون اساسی

» ضرورت بازبینی حقوقی تاسیسی در قانون اتاق ایران و شهرستانها، تحلیل حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی

» دکتر مرتضی حیدری فضای کسب و کار، مجوزهای اداری و رابطه آن با فساد اقتصادی


Ebrahim EMAD > ...


Ebrahim EMAD > ...


اقتصاد مقاومتی و کپیتولاسیون اقتصادی


E. EMAD, la NVDD.


E. EMAD, l'Article 44 de la Constitution iranienne et la NVDD.
Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD