و نقش آن در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار


ابراهیم عماد : حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه، یک نگرش حقوقی بستر ساز برای « علم اقتصاد » که علمی محوری و دارای تعریف متدولوژیک مشخص علمی آموزشی و کاربردی و مخصوصا با ظهور پدیده ای بنام «حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص»، ضرورت نهادینه نمودن علمی آموزشی و کاربردی آن در کادر قوانین اساسی و عادی کشورها احساس، که میتواند تضمین کننده حقوق فعالان اقتصادی در محیط اجتماعی و بین ملل باشد.