حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Autres - Others

TPO


مفالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلهای علمی کاربردی حقوقی، اقتصادی و حقوقی اقتصادی مسئولین محترم سازمان توسعه تجارت ایران و صاحبنظران داخلی که مرتبط با موضوع «توسعه اقتصادی و پایدار» باشند، همراه با صفحه مربوطه در این بخش منتشر خواهد شد.معاونت کل سازمان توسعه تجارت ایران :
تراز تجاری و نقش آن در توسعه اقتصادی


معاونت کل سازمان توسعه تجارت ایران :
ضرورت تعریف ساختار بین المللی برای امور فنی و مهندسی صادرات


................شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا


شورای همکاریهای اقتصادی آفریقا و ایران


ابراهیم عماد و فعالیتها در سطح بین الملل
توسعه حقوقی، اقتصادی،فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار
اهداف، برنامه و مشاوره ها


Page Internationale


 Association pour le Développement Durable


بازگشت به اول صفحه


Ebrahim EMAD