حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Les articles nationaux
Ebrahim EMAD

PJ
مجلس در راس امور است » قوه مقننه، مظهر اراده ملت، حقوق، اختیارات، شفافیت و مسئولیت پذیری حقوقی اساسی و معاهداتی در قبال قاعده حقوقی منفعت عمومی و حق حاکمیت ملت

PJ


PJ


IR-VP

قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانونابراهیم عماد :

باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری دو نهاد حقوقی اساسی نهاد رهبری و قوه مقننه
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی

بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی

« تحلیل حقوقی اقتصادی اساسی»


«ادامه»
Previous page