حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Les articles nationaux
Ebrahim EMAD

ابراهیم عماد : قوه مقننه، مظهر اراده ملت، در راستای اعمال حق حاکمیت آنان، همراه با صداقت، شفافیت و شایستگی در گفتار، نوشتار، رفتار برای ایجاد همبستگی مستمر و مسئولیت پذیری حقوقی تاسیسی و معاهداتی با محوریت قاعده حقوقی منفعت عمومی در قبال ملت
PJ

قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانونابراهیم عماد :

باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری قوه مقننه و نهاد رهبری از طریق شورای بازنگری
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی

بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی

« تحلیل حقوقی اقتصادی تاسیسی»


«ادامه»PJ

PJ


PJ


IR-VP


Previous page