حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Autres - Others

ICCIM


ICCIM International Strategy


ICCIM International Strategyابراهیم عماد
متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیگ حقوقی اساسی توسعه پایدار


ضرورت بازبینی حقوقی اساسی
در
قانون اتاق ایران و شهرستانها
تحلیل حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی

(ادامه)

Ebrahim EMAD


Autres - Others