حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

President Iran


اصول مرتبط با ریاست جمهوری در قانون اساسیArticle

ابراهیم عماد :


Articleسخنرانی ریاست محترم جمهوری در جمع ایرانیان فرانسه در 27 ژانویه 2016 برابر با 7 بهمن 1394

منشور حقوق شهروندی، آذرماه 1395
بمرور مطالب جدید مرتبط با موضوع توسعه اقتصادی و پایدار نهاد ریاست و اطهار نظر دیگر صاحبنظران در این بخش ارائه خواهد شد......بازگشت به اول صفحه


بازگشت به صفحه قبل