حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

Legal Power - Pouvoir Judiciaire

نهاد رهبری و قوه قضائیه در فرایند توسعه حقوقی و اقتصادی پایدار


پیام ریاست محترم قوه قضائیه در زمینه فعالیتهای اقتصادی و برخورد با مفاسد اقتصادی


نقطه نظرات دیگر مسئولین محترم قوه قضائیه در راستای فرایند توسعه حقوقی اقتصادی پایدار در این بخش منتشر خواهد شد

دکتر محمد جواد شریعت باقری، ریاست دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری قوه قضائیه

توسعه کیفی دانشگاه علوم قضائی در فرایند توسعه حقوقی پایدار
ریاست کل محترم دادگستری خراسان رضوی


Legal Power - Pouvoir Judiciaire
Previous page - برگشت به صفحه قبل

Ebrahim EMAD