حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

Legal Power - Pouvoir Judiciaire

نهاد رهبری و قوه قضائیه در فرایند توسعه حقوقی و اقتصادی پایدار

ویدئوابراهیم عماد
راه حل زیر بنائی حقوقی تاسیسی اقتصادی اساسی
در ارتباط با سخنان رئیس قوه قضائیه در ویدئوی فوق با نگرش برون سیستمی


حقوق بنیادین اقتصادی اساسی ملت
ضرورت استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی پولی
از وزارت اموراقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکمرانی مالی قوه مجریه

منتشر شده در تاریخ 22 بهمن 1394

Ebrahim EMAD et la Banque Centrale indépendante

پیام ریاست محترم قوه قضائیه در زمینه فعالیتهای اقتصادی و برخورد با مفاسد اقتصادی


نقطه نظرات دیگر مسئولین محترم قوه قضائیه در راستای فرایند توسعه حقوقی اقتصادی پایدار در این بخش منتشر خواهد شد

دکتر محمد جواد شریعت باقری، ریاست دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری قوه قضائیه

توسعه کیفی دانشگاه علوم قضائی در فرایند توسعه حقوقی پایدار
ریاست کل محترم دادگستری خراسان رضوی


Legal Power - Pouvoir Judiciaire
Previous page - برگشت به صفحه قبل

Ebrahim EMAD