حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

Khatam


بنياد مستضعفان دارای چندين شرکت زير مجموعه مي باشد که در عرصه های مختلف اقتصادی مشغول به فعاليت مي باشند
فعاليت های شرکت های مذکور به صورت زير طبقه بندی مي شوند
خدمات
صنعت و معدن
انرژی
ساختمان
کشاورزی

فعالیت های اقتصادی بنیاد مجموعه اي از فعاليتهای توليدی و خدماتی درداخل و خارج از کشور است كه توسط شركت ها و واحد هاي تحت پوشش بنياد به منظور حداکثر نمودن ارزش ترکيب بهينه دارائی و سهام همچنين رشد بازده کل اقتصادی صورت مي پذيرد
ادامه


Ebrahim EMAD