دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به آمحیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


ابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار شهرستان قوچان
ابراهیم عماد :

اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدار
(ادامه)


ابراهیم عماد :

اصل مسئولیت پذیری حقوقی نمایندگان قوه مقننه در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)
در سطح شهرستان و کشور
تحلیل حقوقی
دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی
برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق تاسیسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائیددکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی


قانون اساسیبازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»