شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اجتماعی
ابراهیم عمادبزودی دیگر کانالها و سایتهای خبری فعال در راستای فرایند حق بنیادین توسعه پایدار «شهرستان قوچان»
در بخشهای ششگانه فعالیتی «حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی» در محیط اجتماعی
در این بخش معرفی خواهند شد.