دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آن


اجتماعی

ابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچاناشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچان


ویدئو محبت - بخش اجتماعی سایت شهر من قوچان

بیائیم، ساده ترین چیز را از هم دریغ نکنیم، «محبت را»