دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اجتماعی
اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچان

دیگر سایتها و کانالهای خبری فعال در راستای فرایند حق بنیادین توسعه اجتماعی پایدار «شهرستان قوچان» در این بخش معرفی خواهند شد.