دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اداریاشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اداری و سازمانهای تابعه و اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی آنها در قبال ملت


فرمانداری شهرستان قوچان، حقوق،اختیارات و مسئولیتها در قبال شهروندان

فرمانداری شهرستان قوچان
مطالب، نقطه نظرات و راه حل های اداری دیگر صاحبنظران در راستای فرایند توسعه اداری پایدار در این بخش منتشر خواهد شد.