دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آناداریاشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اداری و سازمانهای تابعه و اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی آنها در قبال ملت


فرمانداری شهرستان قوچان، حقوق،اختیارات و مسئولیتها در قبال شهروندان

فرمانداری شهرستان قوچان
مطالب، نقطه نظرات و راه حل های اداری دیگر صاحبنظران در راستای فرایند توسعه اداری پایدار در این بخش منتشر خواهد شد.