شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اداری


بزودی مطالب و نقطه نظرات و راه حل های اداری در راستای فرایند توسعه اداری پایدار در این بخش منتشر خواهد شد