شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی, اقتصادی, فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی اساسی در قبال آن


Ghouchan - vidéo - ویدئو در باره قوچان

خاک قوچون

خاک قوچون، توی دنیا، تو خراسون، شهر قوچون، عشق مو
آهنگساز، شاعر و خواننده : قلندر قوچانیمام ماندگار

مام ماندگار، در باره ناریخ و فرهنگ شهرستان قوچان

قانون اساسی

ابراهیم عماد : حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از ان و نه حاکم بر آن (اصل پنجاه و ششم مهمترین اصل قانون اساسی)

ُ


حقوقی اقتصادیLes Nations

EMAD, NVDD

 Contect par mail


Conférences - کنفرانسها - ConferencesVidéos - ویدئوها - Videos


دکتر ابراهیم عماد : ویدئو کنفرانسهای تبادلنظری علمی آموزشی و کاربردی با دیگر صاحبنظران دکتر ابراهیم عماد : ویدئو کنفرانسهای علمی آموزشی و کاربردیAudios - فایلهای صوتی - Audios


دکتر ابراهیم عماد : کنفرانسهای علمی آموزشی و کاربردی بصورت فایلهای صوتی با دیگر صاحبنظران دکتر ابراهیم عماد : کنفرانسهای علمی آموزشی و کاربردی بصورت فایلهای صوتی