شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آن


Ghouchan - vidéo - ویدئو در باره قوچان


خاک قوچون

خاک قوچون، توی دنیا، تو خراسون، شهر قوچون، عشق مو
آهنگساز، شاعر و خواننده : قلندر قوچانی

قانون اساسی

ابراهیم عماد : حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از ان و نه حاکم بر آن (اصل پنجاه و ششم مهمترین اصل قانون اساسی)


ُ


حقوقی اقتصادیLes Nations

EMAD, NVDD

 Contect par mail


Conférences - کنفرانسها - Conferences

Vidéos - ویدئوها - Videos


E. EMAD, Instagram Explicationsدکتر ابراهیم عماد : ویدئو کنفرانسهای تبادلنظری علمی آموزشی و کاربردی با دیگر صاحبنظران دکتر ابراهیم عماد : ویدئو کنفرانسهای علمی آموزشی و کاربردیAudios - فایلهای صوتی - Audios


دکتر ابراهیم عماد : کنفرانسهای علمی آموزشی و کاربردی بصورت فایلهای صوتی با دیگر صاحبنظران دکتر ابراهیم عماد : کنفرانسهای علمی آموزشی و کاربردی بصورت فایلهای صوتی


EMAD : Savoir Plus - بیشتر بدانیم - Learn More

E. EMAD, Instagram, Savoir Plus, Explications


دکتر ابراهیم عماد : بیشتر بدانیم » سوالات و پاسخها» ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی دکتر ابراهیم عماد : بیشتر بدانیم » علمی کاربردی » ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی
دکتر ابراهیم عماد : بیشتر بدانیم » نکته ها » ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی دکتر ابراهیم عماد : بیشتر بدانیم » مشاوره ها و نگرش ها » ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی


دکتر ابراهیم عماد : شهر من قوچان و توسعه پایدار آن در فضای مجازی اینستاگرام