دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به آمحیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستان

مطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری

مرتبط با شهرستان قوچان

و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار

کانون وکلای دادگستری

کانون وکلا

و نقش آن در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص در شهرستان قوچان

قوه قصائیه، کانون وکلا و مشاوران حقوقی تاسیسی و نقش زیربنائی آنها برای نهادینه شدن «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی» با مرکزیت حقوق اشخاص اعم ار حقیقی و حقوقی، و حق زیستن و حق توسعه پایدار اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در کادر سیستمهای حقوق تاسیسی در محیط اجتماعی کشورها و حقوق معاهداتی در سطح بین ملل
بزودی


قوه قضائیه، کانون وکلا و مشاوران حقوقی تاسیسی و نقش آنها در راستای «حق زیستن و حق توسعه پایدار » اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تضمین، دفاع و اعمال آن توسط قوه قضائیه ای مستقل بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی تاسیسی ناشی از حق حاکمیت ملتها با هدف تحقق عدالت حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی در فرآیند «حق زیستن و حق توسعه پایدار » اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در کادر سیستمهای حقوق تاسیسی در محیط اجتماعی کشورها و حقوق معاهداتی در سطح بین ملل
بزودی
ابراهیم عماد :
تبادلنظرهای حقوقی بصورت برنامه های زنده اینستاگرامی در مورد جایگاه والای نهاد وکالت
ویدئوهاابراهیم عماد :
پیش بسوی تشکیل «انجمن صنفی نهاد وکالت»
ویدئو
دکتر ناصر کاتوزیان :
طرفدار حق باشید، نه طرفدار کسی که فقط دستمزد بهتون میده
ویدئو


دکتر ابراهیم عماد، سایت اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی


دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی
برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق تاسیسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید

دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللیبازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»