شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیمطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدارکانون وکلا
و نقش آن در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص در شهرستان قوچانبزودی مطالب مربوطه در این بخش منتشر خواهد شد

Site Droit Constitutionnel - FA

برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اساسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMADبازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»