دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اقتصادیابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه اقتصادی پایدار شهرستان قوچان

اشخاص حقیقی و حقوقی اقتصادی
بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی
اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان، و راه حل های اقتصادی آنان در راستای فرایند توسعه اقتصادی پایدار
ابراهیم عماد : مطالب و راه حلهای حقوقی اقتصادی داخلی


ابراهیم عماد : مطالب و راه حلهای حقوقی اقتصادی بین المللی