شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اقتصادیپیام بنیانگذار و ریاست افتخاری انجمن، برای مراجعه به سایت انجمن بر روی تصویر زیر کلیک فرمائید
پیام ریاست هیئت مدیران اجرائی انجمن «انجمن و توسعه پایدار»پیام ریاست هیئت مدیران اجرائی انجمن «انجمن و برنامه مگا اکونومی»پیام ریاست هیئت مدیران اجرائی انجمن «انجمن و فاینانس نسل چهارم که برای کشورها بدهی ایجاد نمیکند»پیام ریاست هیئت مدیران اجرائی انجمن «یادآوری خیلی مهم 1»پیام مدیر منطقه خاور میانه انجمن «انجمن و شهر من قوچان»تماس با مدیر منطقه خاورمیانه انجمن برای پیگیری طرحهای تولیدی و توسعه «شهر من قوچان»


برای دسترسی به مقالات حقوقی اقتصادی دیگر ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه»
بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD


بزودی مطالب و نقطه نظرات دیگر صاحبنظران اقتصادی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان، و راه حل های اقتصادی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار در این بخش منتشر خواهد شد1- ....بازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»