و نقش آن در
توسعه حقوقی, اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار