EMAD, Articles juridiques et économiques internationaux

حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار

ابراهیم عماد :
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه حقوقی پایدار در سطح بین الملل


L'Etat de Droit - les Globes

ادامه در سایت اصل حاکمیت حق بصورت کاربردیابراهیم عماد:


آزادیآزادی مطلق فقط در کلمه آزادی خلاصه میشود که حروف آن به یکدیگر متصل نیستند،
و از یکدیگر جدا و آزاد هستند.
آ ز ا د ی

(ادامه)ابراهیم عماد:


حقوق آزادیهای بنیادین اشخاص در سطح بین الملل
شناسائی، نهادینه نمودن در علم حقوق اساسی،
آموزش، استفاده بهینه همراه با احترام به حقوق دیگر اشخاص
در محیط اجتماعی و سطح بین الملل در فرایند توسعه حقوقی اساسی پایدار


ادامه مطلب به فارسی در سایت حق توسعه پایدارابراهیم عماد:


مفهوم «نگاه برون سیستمی»


ادامه مطلب به فارسیابراهیم عماد:


حق حاکمیت ملتها و قوه مقننه ناشی از آن


ادامه مطلب به فارسیابراهیم عماد:


نگرشی نو به
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار در سطح بین الملل
و اصول پنچگانه حقوقی زیر بنائی برای رسیدن به آن

ادامه مطلب به فارسی ------ ادامه مطلب به فرانسهابراهیم عماد:


فرایند کاربردی نمودن
نگاهی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار در سطح بین الملل


با عنایت به رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود یک رویه منظم در زمینه امور پولی و مالی ( فاینانس) بین المللی، بعبارت دیگر عدم پاسخگوئی فاینانس کلاسیک بین المللی برای اجرائی شدن پروژه های کشورهای درحال توسعه، نوظهور اقتصادی و کشورهای پیشرفته، قبل از بروز بحران بدهی ها در سال 2008 (1387)، که بعضا آنرا سهواَ بحران اقتصادی و مالی بین المللی نامیده و می نامند، ابتدائا، از سال 1991 (1370) بعنوان یک محقق دانشگاهی و فعال اقتصادی، و از سال 1995 (1373) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی، تحقیقات را با طرح این سوال که، «با توجه به وجود پروژه های واقعی زیادی در کشورهای مختلف، علی الخصوص در کشورهای درحال توسعه، چرا دارندگان پروژه ها موفق به جذب منابع مالی (فاینانس) از سیستم بین المللی برای پروژه های ملی و خصوصی شان نشده و نمیشوند؟»، ادامه و بررسی های لازم برای شناخت علل زیر بنائی آن معمول گردید.

در ادامه، با عنایت به همکاریهای علمی ( حقوقی ، اقتصادی بین المللی ) و کاربردی گروهی و تحقیقات و بررسی های انجام شده، موارد علمی کاربردی زیر را میتوان بعنوان یک واقعیت ملموس و مورد نیاز در سطح بین الملل در نظر گرفت :


ادامه مطلب به فارسی در سایت انجمن همکاریهای بین المللی برای توسعه پایدار
------
ادامه مطلب به فرانسه در سایت انجمن همکاریهای بین المللی برای توسعه پایدارابراهیم عماد:


نگرشی نو به
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار در سطح بین الملل
و ضرورت بازبینی در تقسیمات فعلی «حقوق» به حقوق عمومی و خصوصی / حقوق داخلی و بین المللی.


ادامه مطلب به فارسی ------ ادامه مطلب به فرانسه

بمرور مطالب حقوقی دیگری به این بخش اضافه خواهد شد