حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه پایدار،
حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


حق زیستن و حق توسعه پایدار
یادداشتها و راه حل ها

1. در باره حق زیستن و حق نوسعه پایدار
(ادامه)


2. اهداف سایت حق نوسعه پایدار
(ادامه)


3. ضرورت ارائه تقسیمات نوین در علم حقوق در فرایند حق توسعه پایدار در «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار»
بزودی


4. حق توسعه پایدار و ضرورت ایجاد قوه فرهنگی اجتماعی مستقل
بزودی


5. حق توسعه پایدار و ضرورت برنامه ریزی حقوقی فرهنگی اجتماعی اساسی در سطوح مختلف آموزشی، باز تعریف مفاهیم و موضوعات رشته های تحصیلی در راستای تامین نیازهای ملتها در بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی کشورها مبتنی بر «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی» در فرایند «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار» برای بستر سازی و اجرائی شدن اصول علمی کاربردی سوم، چهارم این نگرش نو در کادر حقوق تاسیسی کشورها و اصل پنجم آن در کادر حقوق معاهداتی در سطح بین الملل
بزودی


6. قوه قصائیه، کانون وکلا و مشاوران حقوقی اساسی و نقش زیربنائی آنها برای نهادینه شدن «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی» با مرکزیت حقوق اشخاص اعم ار حقیقی و حقوقی، و حق زیستن و حق توسعه پایدار اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در کادر سیستمهای حقوق تاسیسی در محیط اجتماعی کشورها و حقوق معاهداتی در سطح بین الملل
بزودی


7. قوه قضائیه، کانون وکلا و مشاوران حقوقی اساسی و نقش آنها در راستای «حق زیستن و حق توسعه پایدار » اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تضمین، دفاع و اعمال آن توسط قوه قضائیه ای مستقل بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اساسی ناشی از حق حاکمیت ملتها با هدف تحقق عدالت حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی در فرآیند «حق زیستن و حق توسعه پایدار » اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در کادر سیستمهای حقوق تاسیسی در محیط اجتماعی کشورها و حقوق معاهداتی در سطح بین الملل
بزودی


8. حق توسعه پایدار و ضرورت ایجاد قوه اقتصادی مستقل
بزودی


9. حق توسعه پایدار و ضرورت نهادینه نمودن نگرش حقوقی اساسی بر فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی در محیط اجتماعی کشورها از طریق رشته علمی تخصصی « حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه » برای بستر سازی و اجرائی شدن اصول علمی کاربردی سوم، چهارم این نگرش نو در کادر حقوق تاسیسی کشورها و اصل پنجم آن در کادر حقوق معاهداتی در سطح بین الملل

(ادامه)


10. حق توسعه پایدار و نهاد حاکمیتی اقتصادی پولی اساسی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بعنوان زیر مجموعه قوه اقتصادی
بزودی


11. حق توسعه پایدار و نهاد حاکمیتی اقتصادی اساسی نفت بعنوان یک سرمایه ملی ریر مجموعه قوه اقتصادی
بزودی


12. حق توسعه پایدار و نهاد حاکمیتی اقتصادی اساسی « اتاق اقتصادی دانش بینان کشاورزی، صنایع، معادن، خدمات و تجارت داخلی و بین المللی ایران» زیر مجموعه قوه اقتصادی
بزودی


13. حق توسعه پایدار و ضرورت ایجاد قوه اداری اجرائی مستقل
بزودی


14. حق توسعه پایدار و نهاد حاکمیتی اداری اجرائی اساسی «همکاریها و فعالیتهای بخش های ششگانه فعالیتی حاکمیتی کشور در سطح بین الملل » با استفاده از دیپلماسی های نوین با مرکزیت دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی در کادر سیستم حقوقی معاهداتی همراه با احترام به حقوق تاسیسی کشورها
(ادامه)


15. فعالیتهای علمی کاربردی صنعتی تولید محور مرتبط با بهبود سلامت عمومی (نظیر تجهیزات پزشکی، داروئی، غذائی و ...) و نقش آنها در نهادینه شدن حقوق بنیادین زیستن و توسعه پایدار اشخاص (ملتها)
(بزودی)


بمرور مطالب جدید نیز به این بخش افزوده خواهد شد
e.emad@ebrahimemad.net
مراجعه به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
در باره سایت و اهداف آن


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD