حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه پایدار،
حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


حق زیستن و حق توسعه پایدار
یادداشتها و راه حل ها

1. اهداف سایت حقوق بنیادین اشخاص و تقسیمات آن : حق زیستن (در محیط سالم) و حق توسعه پایدار
(ادامه)


2. حق توسعه پایدار و ضرورت برنامه ریزی حقوقی فرهنگی اجتماعی اساسی در سطوح مختلف آموزشی، باز تعریف مفاهیم و موضوعات رشته های تحصیلی در راستای تامین نیازهای ملتها در بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی در محیط اجتماعی کشورها مبتنی بر «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی» در فرایند «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار» برای بستر سازی و اجرائی شدن اصول علمی کاربردی سوم، چهارم این نگرش نو در کادر حقوق تاسیسی کشورها و اصل پنجم آن در کادر حقوق معاهداتی در سطح بین ملل
ادامه


3. ضرورت ارائه تقسیمات نوین در علم حقوق در فرایند حق توسعه پایدار در «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار»
ادامه


4. «قوه قصائیه، نهاد وکالت ملت بنیان و مشاوران حقوقی، و نقش زیربنائی آنها برای نهادینه شدن «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت احترام به حقوق اشخاص اعم ار حقیقی و حقوقی، در کادر سیستمهای حقوق تاسیسی در محیط اجتماعی کشورها و حقوق معاهداتی در سطح بین ملل
بزودی


5. قوه قضائیه، نهاد وکالت ملت بنیان و مشاوران حقوقی، و نقش آنها در راستای «حق زیستن و حق توسعه پایدار » اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تضمین، دفاع و اعمال آن توسط قوه قضائیه ای مستقل بعنوان یک نهاد حکمرانی حقوقی تاسیسی ناشی از حق حاکمیت ملتها با هدف تحقق عدالت حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی در فرآیند «حق زیستن و حق توسعه پایدار » اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در کادر سیستمهای حقوق تاسیسی در محیط اجتماعی کشورها و حقوق معاهداتی در سطح بین ملل
بزودی


6. حق توسعه پایدار و ضرورت ایجاد قوه اقتصادی مستقل
بزودی


7. حق توسعه پایدار و ضرورت نهادینه نمودن نگرش حقوقی اساسی بر فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی در محیط اجتماعی کشورها از طریق رشته علمی تخصصی « حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه » برای بستر سازی و اجرائی شدن اصول علمی کاربردی سوم، چهارم این نگرش نو در کادر حقوق تاسیسی کشورها و اصل پنجم آن در کادر حقوق معاهداتی در سطح بین ملل
(ادامه در سایت اختصاصی)


8. حق توسعه پایدار و نهاد حاکمیتی ملت بنیان اقتصادی پولی تاسیسی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بعنوان زیر مجموعه قوه اقتصادی
بزودی


9. حق توسعه پایدار و نهاد حاکمیتی ملت بنیان اقتصادی تاسیسی نفت بعنوان یک سرمایه ملی ریر مجموعه قوه اقتصادی
بزودی


10. حق توسعه پایدار و نهاد حاکمیتی ملت بنیان اقتصادی تاسیسی « اتاق اقتصادی دانش بینان کشاورزی، صنایع، معادن، خدمات و تجارت داخلی و بین ملل ایران» زیر مجموعه قوه اقتصادی
بزودی


11. حق توسعه پایدار و ضرورت ایجاد قوه فرهنگی اجتماعی مستقل
بزودی


12. حق توسعه پایدار و ضرورت ایجاد قوه اداری اجرائی مستقل
بزودی


13. حق توسعه پایدار و نهاد حاکمیتی ملت بنیان تاسیسی «همکاریها و فعالیتهای بخش های ششگانه فعالیتی کشور در سطح بین ملل » با استفاده از دیپلماسی های نوین با مرکزیت دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی در کادر سیستم حقوقی معاهداتی همراه با احترام به حقوق تاسیسی کشورها
(ادامه در سایت اختصاصی)


14. فعالیتهای علمی کاربردی صنعتی تولید محور مرتبط با بهبود سلامت عمومی (نظیر تجهیزات پزشکی، داروئی، غذائی و ...) و نقش آنها در نهادینه شدن حقوق بنیادین زیستن و توسعه پایدار اشخاص (ملتها)
(بزودی)


بمرور مطالب جدید نیز به این بخش افزوده خواهد شد
e.emad@ebrahimemad.net
مراجعه به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
در باره سایت و اهداف آن


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD