حقوق بنیادین اشخاص
<< DDD p1


L'INU

ابراهیم عماد :

نهاد ملل متحد، آری
سازمان ملل متحد، نهمراجعه به بخش تیترهای مقالات منتشره از ناحیه ابراهیم عماد


ابراهیم عماد:


سایت علمی کاربردی حقوق بین الملل توسعه پایدار
زیر مجموعه سایت حقوق بنیادین اشخاص

سایت علمی آموزشی تخصصی و کاربردی حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
زیر مجموعه سایت حقوق بنیادین اشخاص


مراجعه به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
در باره سایت و اهداف آن

مقالات علمی، تحلیلهای حقوقی اقتصادی داخلی، بررسی عملکردها، نقطه نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلها


Ebrahim EMAD