حقوق بنیادین : حق زیستن و توسعه پایدار،
حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


اهداف سایت
حق زیستن و حق توسعه پایدار

حق زیستن و حق نوسعه پایدار بعنوان اصل دوم از اصول پنجگانه زیربنائی «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار» مطرح و به :

1. ارائه تقسیمات نوین در علم حقوق، در فرایند حق نوسعه پایدار در « نگرشی نو به توسعه پایدار»

2. برنامه ریزی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی اساسی در سطوح مختلف آموزشی، ازطریق باز تعریف مفاهیم و موضوعات زیربنائی و ساختاری کلیه رشته های تحصیلی در «مراکز آموزشی» و «مراکر فعالیتی در بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی کشورها» بعنوان پیش نیاز تامین نیازهای توسعه ای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مبتنی بر «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی» در فرایند «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار» برای بستر سازی و اجرائی شدن اصول علمی کاربردی سوم، چهارم این نگرش نو در کادر حقوق تاسیسی کشورها و اصل پنجم آن در کادر حقوق معاهداتی در سطح بین الملل،

3. باز تعریف و تقویت کانون وکلا و مشاوران حقوقی، علی الخصوص در زمینه حقوق اساسی با هدف همکاریهای حقوقی اساسی برای نهادینه شدن «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی» با مرکزیت حقوق اشخاص اعم ار حقیقی و حقوقی، تضمین، دفاع و اعمال آن توسط قوه قضائیه ای مستقل که در «اصل چهارم نگرشی نو به توسعه پایدار» بدان پرداخته خواهد شد، بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اساسی ناشی از حق حاکمیت ملتها برای تحقق عدالت حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی در فرایند « حق زیستن و حق توسعه پایدار» اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در کادر سیستمهای حقوق تاسیسی در محیط اجتماعی کشورها و حقوق معاهداتی در سطح بین الملل می پردازد.


علاوه بر مقالات و یادداشتهای حقوقی اساسی این حقیر در زمینه فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی کشورها و در سطح بین الملل، در این سایت اختصاص داده شده به اصل دوم «نگرشی نو به توسعه پایدار» با «نگاه برون سیستمی» از طریق ( لینک ) ارائه شده و میشود، مطالب دیگر صاحبنظران ذیربط داخلی و بین المللی با نگاه برون سیستمی و در راستای «نگرشی نو به توسعه پایدار» ، نیز در این سایت بنام آنان منتشر خواهد شد.


e.emad@ebrahimemad.netمطالب مرتبط :

یادداشتها و راه حلهامراجعه به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
در باره سایت و اهداف آن


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD