ابراهیم عماد

و


اصول پنجگانه زیربنائی حقوقی تاسیسی و معاهداتی آن
1. اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت احترام عملی برای حقوق اشخاص


2. حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه پایدار اشخاص


3. برنامه مگا اکونومی بدون ایجاد بدهی برای کشورها


4. حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها، قوای ناشی از آنها و ضرورت بازنگری در آن قوا در فرایند توسعه پایدار


5. فعالیتها در سطح بین ملل و دیپلماسی های نوین و نقش آنها در فرایند توسعه پایدار


دکتر ابراهیم عماد : نگرشی نو به توسعه پایدار و اصول پنجگانه حقوقی تاسیسی و معاهداتی آن


ابراهیم عماد :
اصل اول
اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت احترام عملی برای حقوق اشخاص
و نقش آن در توسعه پایدارL'Etat de Droit Texte


ابراهیم عماد :
اصل دوم
حقوق بنیادین
حق زیستن و حق توسعه پایدار اشخاص

و
حقوق بین الملل توسعه پایدار
حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و
نقش زیر بنائی آنها در نهادینه نمودن حقوق بنیادین در محیط اجتماعی کشورها و سطح بین ملل<< DDD << DDD

<< Accueil - Home


ابراهیم عماد :
اصل سوم
برنامه مگا اکونومی و نقش آن در توسعه پایدارLe PME Texte


ابراهیم عماد :
اصل چهارم
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و ضرورت بازبینی قوای ناشی از آن در فرایند توسعه پایدارEbrahim EMAD


ابراهیم عماد
اصل پنجم
فعالیتها در سطح بین ملل و دیپلماسی های نوین و نقش آنها در توسعه پایدار
دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی و نقش زیر بنائی آن در سیستم حقوقی معاهداتی
در فرایند توسعه پایدارLa PNID Texte


ابراهیم عماد
سایت خدمات مشاوره ای حقوقی اقتصادی در سطح بین الملل
مشاوره در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه حقوقی تاسیسی و معاهداتی پایدار
pied de page