: ابراهیم عماد


و


اصول پنجگانه زیربنائی حقوقی اساسی و معاهداتی آن
1.       اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص


2.       حقوق بنیادین زیستن و توسعه پایدار، حقوق بین الملل و توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


3.       برنامه مگا اکونومی بدون ایجاد بدهی برای کشورها


4.       حقوق اساسی، حق حاکمیت ملتها، قوای ناشی از آنها و ضرورت بازنگری در آن قوا در فرایند توسعه پایدار


5.       فعالیتها در سطح بین الملل و دیپلماسی های نوین و نقش آنها در فرایند توسعه پایدار


L'Etat de Droit - les Globes


ابراهیم عماد :
اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدارL'Etat de Droit Texte


ابراهیم عماد :
حق توسعه، حقوق بین الملل توسعه، و نقش آنها در توسعه پایدار
حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و نقش زیربنائی آن در توسعه پایدار<< DDD << DDD

<< Accueil - Home


ابراهیم عماد :
برنامه مگا اکونومی و نقش آن در توسعه پایدارLe PME Texte


ابراهیم عماد :
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و ضرورت بازبینی قوای ناشی از آن در فرایند توسعه پایدارLe DC et 5 Pouvoirs  Texte


ابراهیم عماد
فعالیتها در سطح بین الملل و دیپلماسی های نوین و نقش آنها در توسعه پایدار
دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی و نقش زیر بنائی آن در سیستم حقوقی معاهداتی
در فرایند توسعه پایدارLa PNID Texte
pied de page