شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیابراهیم عماد :


اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدار
(ادامه)ابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی نماینده مجلس در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در سطح شهرستان و کشوری

تحلیل حقوقی

دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستانمطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار1- نماینده مجلس، اصل مسئولیت پذیری حقوقی و نقش وی در قوه مقننه در راستای توسعه حقوقی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار شهرستان قوچان


2- دادگستری بعنوان یک نهاد حقوقی اساسی قوه قضائیه و نقش آن در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص


3- -------


4- -------


5- -------Site Droit Constitutionnel - FA

برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اساسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMADبازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»