شهر من قوچان، مطالب علمی کاربردی برای رسیدن به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار


حقوقیابراهیم عماد :
اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدار


ابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی نماینده مجلس در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در سطح شهرستان و کشوری

تحلیل حقوقی

مطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار1- نماینده مجلس، اصل مسئولیت پذیری حقوقی و نقش وی در قوه مقننه در راستای توسعه حقوقی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار شهرستان قوچان2- -------3- -------4- -------5- -------


برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اساسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD


Ebrahim EMAD > Specialiste en Droit de l'economie internationale et du developpement et ...


بازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»