شهر من قوچان، مطالب علمی کاربردی برای رسیدن به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار


اجرائی
ببزودی مطالب و نقطه نظرات و راه حل های اجرائی در راستای فرایند توسعه اجرائی پایدار در این بخش منتشر خواهد شد