شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اجرائیببزودی مطالب و نقطه نظرات و راه حل های اجرائی در راستای فرایند توسعه اجرائی پایدار در این بخش منتشر خواهد شد