دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچان
ابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی نمایندگان قوه مقننه در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)
در سطح شهرستان و کشوری
تحلیل حقوقی در باره اصل 84 قانون اساسس


قانون اساسیاصل 84 قانون اساسی :
هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏
و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 86 قانون اساسی :
نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملاً آزادند
و نمي‏توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.
دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی

برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اساسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید
دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی
بازگشت به صفحه مطالب حقوقی ابراهیم عماد