حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Les articles nationaux
Ebrahim EMAD

ابراهیم عماد :

با احترام به اصل حاکمیت کشور، در این بخش ضمن معرفی اشخاص حقوقی که در جمهوری اسلامی ایران خطوط استراتژیک
روابط و فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی
را ترسیم، بسترهای آنرا برای رسیدن به
« توسعه اقتصادی و پایدار »
ایجاد نموده و مینمایند، عناوین مفالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلهای علمی کاربردی
حقوقی، اقتصادی و حقوقی اقتصادی
صاحبنظران نهادهای یادشده فوق داخلی که مرتبط با موضوع
« توسعه اقتصادی و پایدار »
باشند، را نیز منتشر که از طریق کلیک کردن بر روی بنر تصویری مربوطه به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد.


GS


GS
GS

BCIran


PJ


PJ


PJICCIM


NDFI


IRMF


Khatam


REO - OER


President Iran


ICCIM


TPO


ICCIMA


ICCIM


ICCIM


ICCIMA


ICCIMA


ICCIMA


ICCIMA


ICCIMA


TAJ


بزودی مطالب دیگری در این بخش منتشر خواهد شد


Ebrahim EMAD


بازگشت به اول صفحه