حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

Legal Power - Pouvoir Judiciaire

نهاد رهبری و قوه قضائیه در فرایند توسعه حقوقی و اقتصادی پایدارویدئو


Ebrahim EMAD > Specialiste en Droit de l'economie internationale et du developpement et ...

ابراهیم عماد
راه حل زیر بنائی حقوقی تاسیسی اقتصادی اساسی
با نگرش برون سیستمی مرتبط با سخنان رئیس قوه قضائیه در ویدئوی فوق


حقوق بنیادین اشخاص
حق توسعه
اقتصادی پایدار ملت
ضرورت استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی ملت بنیان حقوقی اقتصادی پولی تاسیسی
از وزارت اموراقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکمرانی مالی قوه مجریه
منتشر شده در تاریخ 22 بهمن 1394

Ebrahim EMAD et la Banque Centrale indépendante

پیام ریاست محترم قوه قضائیه در زمینه فعالیتهای اقتصادی و برخورد با مفاسد اقتصادی
بیست و یکم دیماه 1390


نقطه نظرات دیگر مسئولین محترم قوه قضائیه در راستای فرایند توسعه حقوقی اقتصادی پایدار در این بخش منتشر خواهد شد

دکتر محمد جواد شریعت باقری، ریاست دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری قوه قضائیه

توسعه کیفی دانشگاه علوم قضائی در فرایند توسعه حقوقی پایدار
ریاست کل محترم دادگستری خراسان رضوی


Legal Power - Pouvoir Judiciaire
Previous page - برگشت به صفحه قبل

Ebrahim EMAD