حق توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Les articles nationaux
Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD

ابراهیم عماد :

اهداف کلی در سطح داخلی
(دیدگاه های علمی کاربردی نسبت به فعالیتهای جقوقی اقتصادی )
ادامه


تعریف حقوق اقتصادی داخلی
ادامه


قانون اساسی، اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی
ادامه


حصوصی سازی اول و علل عدم موفقیت دولت وقت (1370 تا 1376)
ادامه


سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی
ادامه


خصوصی سازی دوم از سال 1385 تا کنون و رابطه آن با هریک از عوامل ذیل اصل 44 قانون اساسی
ادامه


بند ج سیاست های کلی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی
ادامه


عملکرد غیر مسئولانه
بعضی از متقاضیان داخلی تامین منابع مالی پروژه های داخلی از طریق فاینانس بین المللی

ادامه


سازمان اقتصادی رضوی و توسعه اقتصادی آن
ادامه


تلفیق حقوقی فرهنگ و اقتصاد و نقش آنها در توسعه
حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
ادامه


روباه نفت خوار،
نهضت ملی شدن صنعت نفت
و تحلیلی حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی بر آن
مذاکرات یا دیپلماسی سیاسی سینمائی وار بین الملی
مذاکرات «1+5» با ایران، یا «4+2» در باره ایران و تاثیر آن بر نفت
ادامه


حقوق بنیادین اقتصادی اساسی ملت
ضرورت استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی پولی
از وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکومتی مالی قوه مجریه
ادامه


ضرورت بازبینی
حقوقی اقتصادی اساسی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و باز تعریف نظام اقتصادی در آن
برای برقراری
حقوق رقابت سالم و منع انحصار
در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل
ادامه


فساد سیستمیک
و جمهوری اسلامی ایران و رابطه مستقیم آن با اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ادامه


ابراهیم عماد :
اقتصاد دولتی
و
بحران « پولی و ارزی »
ضرورت بازتعریف «نظام اقتصادی»
در اصل 44 از طریق اصل 177 قانون اساسی
ادامه


مطالب جدید بمرور در این بخش مستقر خواهد شد


Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD


Ebrahim EMAD


Ebrahim EMAD

بازگشت به اول صفحه