حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Les articles internationaux
Ebrahim EMAD
La Coopération juridique et économique internationale

ابراهیم عماد :

اهداف کلی در سطح بین المللی
(دیدگاه های علمی کاربردی نسبت به فعالیتهای جقوقی اقتصادی )
ادامه


حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و
تجارت خارجی ایران
تحقیقی در کادر سمینارهای اقتصادی معاصر
پاریس، آوریل 1992
ادامه


حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و
روند جهانی شدن اقتصاد
1944 (1232) تا کنون
بررسی حقوقی اقتصادی
پاریس فوریه 2007
ادامه


حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، گات و سازمان تجارت جهانی
1944 (1232) تا کنون
بررسی حقوقی اقتصادی
پاریس فوریه 2007
ادامه


حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و
برنامه مگا اکونومی
اهداف، سیستمهای اقتصادی، نحوه اجرای برنامه و آثار آن
بدون ایجاد بدهی برای کشورهای پذیرنده
پاریس، 2008
ادامه


حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و
اتحادیه اقتصادی کاسپین (خزر) و فدراسیون روسیه
پاریس، 20 اوت 2009
ادامه


حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و
ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
آثار آن بر توسعه فعالیتهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی کشورهای حاشیه آن
در روند جهانی شدن اقتصاد
بررسی حقوقی اقتصادی
پاریس، 21 سپتامبر 2009
ادامه


حاکمیت حق بصورت کاربردی
و نقش حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه در کاربردی نمودن آن
پاریس، 2011
ادامه


حقوق بنیادین : حق زیستن و توسعه پایدار
و نقش حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه در کاربردی نمون آن
پاریس، 2011
ادامه


حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و تمیز آن از حقوق بین الملل اقتصادی
پاریس، 2011
ادامه


ابراهیم عماد:

تلفیق
حقوقی
فرهنگ و اقتصاد
و نقش آنها در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
پاریس، 2011
ادامهمسئولیت حقوقی اقتصادی اساسی
دولتها و بانکهای مرکزی
کشورهای درحال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت،
در فرایند گذر از رکود اقتصادی به بحران اقتصادی
و تبدیل شدن آن به

بحران اجتماعی
پاریس، 16 مارس 2016
ادامه در همین سایت بصورت فومات pdf


ادامه در سایت روزنامه ابتکارفعالین اقتصادی
و ضرورت توجه به مفاهیم و موارد حقوقی اقتصادی
علاوه بر محاسبات اقتصادی
در فعالیتهای بین المللی
پاریس، 15 آوریل 2016
ادامه


مهمترین علل و موانع عضویت دائمی
ج. ا. ایران در سازمان تجارت جهانی
پاریس، 23 دسامبر 2016
ادامه
در سایت فعالیتها در سطح بین الملل و دیپلماسی های نویناز حرف تا عمل در تجارت بدون دلار با اروپا
تحلیل حقوقی اقتصادی پولی
در فعالیتهای بین المللی
پاریس، 11 ژوئیه 2018
ادامه


مطالب جدید در این بخش بمرور منتشر خواهد شدمطالب مرتبط به فرانسه و انگلیسی


فعالیتها و همکاریهای حقوقی اقتصادی بین المللی


 Iran Dév. Eco

Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD


بازگشت به صفحه قبلی