حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Les articles internationaux
Ebrahim EMAD
La Coopération juridique et économique internationale

ابراهیم عماد :

مسئولیت حقوقی اقتصادی اساسی
دولتها و بانکهای مرکزی
کشورهای درحال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت،
در فرایند گذر از رکود اقتصادی به بحران اقتصادی
و تبدیل شدن آن به

بحران اجتماعی
پاریس، 16 مارس 2016
ادامه در همین سایت بصورت pdf
مراجعه به سایت روزنامه ابتکار


مطالب مرتبط به فرانسه و انگلیسی


فعالیتها و همکاریهای حقوقی اقتصادی بین المللی


 Iran Dév. Eco

Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD


بازگشت به صفحه قبلی