حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Autres - Others

ICCIMA

درباره روزنامه جهان اقتصاد


منشور اخلاقی روزنامه جهان اقتصاد
صاحبان حق، خط قرمزها و رویه


جهان اقتصاد و اقتصاد ایران


جهان اقتصاد و اقتصاد بین الملل


بزودی مطالب جدید در این بخش منتشر خواهد شد

(....)ابراهیم عماد :
ضرورت بازبینی حقوقی اقتصادی اساسی در اصل 44 قانون اساسی و بازتعریف نظام اقتصادی در آن برای برقراری حقوق رقابت سالم و منع انحصار در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل


(ادامه)


Ebrahim EMAD


Autres - Others