حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

نهاد رهبری

نفت ما دربست در اختیار انگلیس‌ها بود، در نهضت ملّی شدن صنعت نفت، درخواست این بود که نفت را از دست انگلیسی‌ها بگیریم و دست خودمان باشد خب، این چیز خیلی زیادی نبود، البتّه مهم بود امّا استقلال کامل نبود

۱۳۹۴/۱۰/۱۹نفت روی خط تاریخ

MOP

معاونت امور بین الملل و بازرگانی - اهم وظایف آن

موسسه مطالعات بین المللی انرژی


OPEC

اوپک در یک نگاه

امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

NIOC
MOP

وضعیت حقوقی و قراردادی منابع هیدروکربوریNIPC

Economic development - Développement économique


MOP

New articles SOON - nouveaux articles bientôt

Ebrahim EMAD