حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD
GS
Ebrahim EMAD
ICCIM
ICCIM
Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD
article 110


ICCIM
استقلال اقتصادی 1391/1/1
The Economic independance (L'indépendance économique) - March 22th 2012
ما تا به کار ایرانی و سرمایه ایرانی احترام نگذاریم تولید ملی شکل نمیگیرد
اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمیکند
و اگر استقلال اقتصادی، یک جامعه ای پیدا نکرد، یعنی نتوانست در مستله اقتصادی خودش تصمیم بگیرد، روی پای خود بایستد، بقیه حرفها، جز حرف چیز دیگری نیست
استقلال سیاسی و بقیه چیزهائی که هست، تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند،
نمیتواند از نظر سیاسی و فرهنگی و غیره هم تاثیر گذارباشد

ICCIM
حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی
1397/1/1 حمایت از کالای ایرانی


1396/1/1 اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال


1395/1/1 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل


دولت و ملت - 1394/1/1
1394, Government & Nation's year


اقتصاد و فرهنگ - 1393/1/1
1393, Economy & Culture's year


حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی - 1392/1/1
1392, Economy & Politic's year


1391/5/3 - اقتصاد مقاومتی
An economy of resistance (July 24th 2012)


1391/1/1 - تولید ملی
National Production - 1391/01/01 - March 22th 2012


1390/1/1 - جهاد اقتصادی
Economic Jihad - 1390/01/01 - March 22th 2011


1389/1/1 - بزودی
Soon - March 22th 2010


1388/1/1 - بزودی
Soon - March 22th 2009


1387/1/1 - بزودی
Soon - March 22th 2008


1386/1/1 - بزودی
Soon - March 22th 2007


1385/1/1 - بزودی
Soon - March 22th 2006


1384/1/1 - بزودی
Soon - March 22th 2005


Ebrahim EMAD
Le Guide et les étudiants


1391/5/17 - رهبری و دانشجویان
Supreme Leader Meets Outstanding University Students - August 6th 2012


1391/5/8 - تقویت شرکتهای دانش بنیان
Supreme Leader Meets the scientific companies July 9th 2012ICCIM
و

Ebrahim EMAD

GS