دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به آمحیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستان

مطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری

مرتبط با شهرستان قوچان

و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایداردادگستری قوچان


دادسرای قوچان


دادستان

و نقش مهم وی در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص در شهرستان قوچان


علی آذری

رمضانعلی آذری، دادستان
دادستانی و امنیت عمومی
ویدئوعلی آذری

رمضانعلی آذری، دادستان
بزهکاران و محکومین قابل اصلاح است
ویدئوعلی آذری

دادستان عمومی و انقلاب قوچان: کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان فعال نشده استعلی آذری دادستان شهرستان قوچان
در جلسه پرسش و پاسخ شهروندان در زمینه علل مشکلات موجود شهرستان
ضرورت توجه به توسعه حقوقی فرهنگی پایدار
سه شنبه 29 خردادماه 1397

بخش اولبخش دومدکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی
برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق تاسیسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید

دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللیبازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»