دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


فرهنگیابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه فرهنگی پایدار شهرستان قوچانGS

(دلنواز نی، استاد علی نجفی ملکی)


ابراهیم عماد:

تلفیق
حقوقی
فرهنگ و اقتصاد
و نقش آنها در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
حقوق، اختیارات و مسئولیت، ملت و مسئولین در رسیدن به توسعه پایدار

حقوق، اختیارات و مسئولیت، ملت و مسئولین در رسیدن به توسعه پایدار
GS

اثر هنری مهمانی خدا در راستای توسعه فرهنگی پایدار


بازگشت به صفحه اصلی فرهنگی سایت شهر من قوچان