دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچانابراهیم عماد :


اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدار
(ادامه)ابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی نماینده مجلس در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در سطح شهرستان و کشوری

تحلیل حقوقیدیگر صاحبنظران حقوقی داخلی در سطح شهرستان و کشوریمطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار1- نماینده مجلس، اصل مسئولیت پذیری حقوقی و نقش وی در قوه مقننه در راستای توسعه حقوقی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار شهرستان قوچان


2- دادگستری بعنوان یک نهاد حقوقی اساسی قوه قضائیه و نقش آن در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص


3- -------


4- -------


5- -------دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی

برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اساسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید
دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی


قانون اساسیبازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»