دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیدیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستانمطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری

مرتبط با شهرستان قوچان

و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار
1- نماینده مجلس، اصل مسئولیت پذیری حقوقی و نقش وی در قوه مقننه در راستای توسعه حقوقی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار شهرستان قوچان


2- دادگستری بعنوان یک نهاد حقوقی اساسی قوه قضائیه و نقش آن در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص


3- تبادلنظرهای علمی کاربردی حقوقی تاسیسی و معاهداتی با دانشجویان رشته حقوق، سوالات و پاسخها مرتبط با شهرستان قوچان و ارائه راه حل های حقوقی در راستای فرایند توسعه پایدار شهرستان


4- -------


5- -------


دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی

برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق تاسیسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائیددکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی


قانون اساسیبازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»