دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اجتماعی


ابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچان
اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچانویدئو محبت - بخش اجتماعی سایت شهر من قوچان

بیائیم، ساده ترین چیز را از هم دریغ نکنیم، «محبت را»