دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آناجتماعی
ابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچان
دکتر ابراهیم عماد : اصل یکصدم قانون اساسی و توسعه حقوقی اجتماعی پایدار

دکتر ابراهیم عماد : شهر من قوچان و توسعه پایدار آن در فضای مجازی اینستاگرام

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
حقوق اجتماعی اساسی


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.دستورالعملهای بیماری کرونا

دستورالعملهای بیماری کرونا، سایت حقوق اساسی بخش  حقوق اجتماعی اساسی

راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی

ادامه