دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آن


اجتماعیاشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچان
کانال اینستاگرامی قلندر قوچانی


دیگر سایتها و کانالهای خبری فعال در راستای فرایند حق بنیادین توسعه اجتماعی پایدار «شهرستان قوچان» در این بخش معرفی خواهند شد.