دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به آمحیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستانتبادلنظرهای علمی کاربردی حقوقی تاسیسی و معاهداتی با دانشجویان رشته حقوق
سوالات و پاسخها مرتبط با شهرستان قوچان
و ارائه راه حل های حقوقی در راستای فرایند توسعه پایدار شهرستان

ابراهیم عماد :
باورم بر این بوده و هست که غیر از
«حضرت حق و ذات او»
که در انسانها در زمره پدیده های ذاتی آنها (درک، فهم و احساس) تحت نام «خویشتن» شناخته شده و میشود،
کلیه اقدامات انسانها (گفتار، نوشتار، رفتار) در هر درجه و مقام دنیوی که در زمره پدیده اکتسابی آنها (شعور) شناخته شده ومیشود،
با حفظ احترام عملی به آنها بعنوان یک شخص حقیقی،
قابل نقد سازنده که همیشه همراه با راه حل های عاقلانه ذاتی و اکتسابی و عقلائی عملکردن هست، بوده ومیباشند.

(ادامه)ویدئو

قانون اساسیبزودی موارد جدیدی به این صفحه افزوده خواهد شد

...........سایت علمی کاربردی اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی (ادامه)
بازگشت به صفحه دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستان در سایت «شهر من قوچان»