بزودی فهرست بخشهای مختلف سایت حقوق تاسیسی در این قسمت قرار داده خواهد شد. در حال حاضر از طریق فهرست کلی بخش فارسی سایت اصلی امکان دسترسی به مطالب وجود دارد

و نقش آنها در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
حاکمیت، حاکمتیان، تفتوت های آن با حکمرانی و حکمرانان
حاکمیت، حاکمتیان و تفاوت های آن با حکمرانی و حکمرانان
ویدئو صوتی تصویری بصورت کامل (زمان : 01:19:40)
و نیز در سه قسمت، قابل دانلود و مشاهده میباشد.
توصیه میکنم ویدئوها را بر روی کامپیوتر مشاهده فرمائید