دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچان

ابراهیم عماد :
اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدارابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی نمایندگان قوه مقننه در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)
در سطح شهرستان و کشور
تحلیل حقوقی

Site Droit Constitutionnel - FA

برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اساسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


Ebrahim EMAD

Ebrahim EMADبازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهرمن قوچان»