سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

ًEsfandiar Zangooi photo

اسفندیار زنگوئی


اسفندیار زنگوئی :

به مناسبت دوازدهمین سالگرد زنده یاد استاد حاج قربان سلیمانی باتفاق برخی از رهروان و دوستداران بر سر مزار همیشه آرام آن عاشق عارف همیشه جاویدان
1398/10/30
ًRahnama photo


اسفندیار زنگوئی :

به مناسبت یازدهمین سالگرد زنده یاد استاد حاج قربان سلیمانی باتفاق برخی از رهروان و دوستداران بر سر مزار همیشه آرام آن عاشق عارف همیشه جاویدان
1397/10/30
ًRahnama photo


ًRahnama photoًRahnama photo

ًRahnama photoاستاد حاج قربان سلیمانی :
مرتضی سپردم مرا در تاکستانی که یک عمر در آنجا کشاورزی کردم و از حاصلش روزی حلال بر سرسفره ام میبردم، همانجایی که با دوتارم خلوت می کردم و آواز می خواندم، دفن ام کنند!
هر کس هم بیچاره بود و پول خرید قبر نداشت بگذارندش همانجا، از هنرمندان این منطقه هم (قوچان) هر کس که خواست بیاوریدش همینجا، این خاک، جای هنرمندان است! از آن روز که "حاج قربان" در این خاک آرام گرفته چند سالی گذشته و همچنان در خلوت خویش است!Polpulation culturelle