سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

Niloofar Khosravi photo

یلدا عباسی

تلفیق هنر با تخصص، هنرمندی برای اشاعه فرهنگ کرمانجی و فارسی


یلدا عباسی، در کنار مزار استاد جاجی قربان سلیمانی - علی آباد قوچان - دیماه 1390

Polpulation culturelle