سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

حاج قربان سلیمانی و فعالیتهای ایشان در سطح کشوری و بین المللی
رادیو فرهنگ
فرزانگان فرهنگ

آئین گرامیداشت، «حاج قربان سلیمانی» نوازنده دوتار

داریوش طلائی، ایرج نعیمائی، صدیق تعریف

علیرضا سلیمانی

ایرج نعیمائی

محسن شهرنواز، ایرج نعیمائی، عطالله امیدوار و صدیف تعریف

مرتضی گودرزی

ابراهیم عماد

عطالله امیدوار
Polpulation culturelle