سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux


اهداف سایت فرهنگی هنری استاد حاجی قربان سلیمانیابراهیم عماد :


» معرفی فعالیتهای فرهنگی هنری استاد حاج قربان سلیمانی در راستای توسعه فرهنگی پایدار داخلی و بین الملل


» حفظ حقوق مادی، معنوی آثار هنری نوشتاری، صوتی و تصویری استاد حاج قربان سلیمانی (ره)، حاج علیرضا سلیمانی و فرزندان هنرمند ایشان (با توجه به دغدغه های ایشان برای آینده آنها) از طریق ایجاد یک بنیاد خیریه فرهنگی هنری غیر انتفاعی بنام ایشان در سطح ملی و توسعه آن در سطح بین الملل،


» توسعه فعالیت های فرهنگی هنری بنیاد فرهنگی در راستای خواسته ها و وصیت استاد حاج قربان سلیمانی (ره)، با همکاری و نظارت فرزند و نوه های هنرمند، دوستداران، شاگردان هنرمند و فرهیخته این استاد، در سطح داخلی و بین الملل.


» بهره مندی از همراهی علمی کاربردی انجمن همکاریهای بین المللی برای توسعه پایدار
(ACEIDD)
برای معرفی هر چه بهتر سوابق و فعالیتهای هنری استاد حاج قربان سلیمانی و دیگر هنرمندان،


» ایجاد زمینه فعالیت برای هنرمندان فرهیخته در زمینه موسیقی که تمایل به توسعه فرهنگی هنری فعالیتهای علمی و کاربردی خود در سطح بین الملل را دارند، از طریق
انجمن همکاریهای بین المللی برای توسعه پایدار.
(ACEIDD)
از دریافت نقطه نظرات و راه حلهای علمی کاربردی حقوقی فرهنگی هنرمندان فرهیخته داخلی و بین المللی برای رسیدن به اهداف فوق استقبال مینماید.
( تماس )
استاد حاج قربان سلیمانی و ابراهیم عماد در منزل استاد علیرضا سلیمانی - روستای علی آباد قوچان سال 1384 « 2005»


Polpulation culturelle