سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

اهداف سایت فرهنگی هنری استاد حاجی قربان سلیمانی


سایت علمی کاربردی استاد حاج قربان سلیمانی


ابراهیم عماد :


» معرفی فعالیتهای فرهنگی هنری استاد حاج قربان سلیمانی در راستای توسعه فرهنگی پایدار داخلی و بین ملل


» حفظ حقوق مادی، معنوی آثار هنری نوشتاری، صوتی و تصویری استاد حاج قربان سلیمانی (ره)، از طریق ایجاد یک بنیاد خیریه فرهنگی هنری غیر انتفاعی بنام ایشان در سطح ملی و همیاری و همکاریهای علمی کاربردی برای توسعه آن در سطح بین ملل،

» توسعه فعالیت های فرهنگی هنری بنیاد فرهنگی در راستای خواسته ها و وصیت استاد حاج قربان سلیمانی (ره)، با همکاری دوستداران، شاگردان هنرمند و فرهیخته این استاد، در سطح داخلی و بین ملل.


» بهره مندی از همراهی علمی کاربردی انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار
(ACEIDD)
برای معرفی هر چه بهتر سوابق و فعالیتهای هنری استاد حاج قربان سلیمانی و رهروان راه فرهنگی هنری ایشان،


» ایجاد زمینه فعالیت با هدف تحقق استقلال اقتصادی هنرمندان فرهیخته در فرایند توسعه فرهنگی پایدار هنر موسیقی
و حفظ حقوق مالکیت معنوی و مادی آنها در صورتیکه تمایل به توسعه حقوقی فرهنگی فعالیتهای علمی و کاربردی هنر موسیقی خود در سطح بین ملل داشته باشند،
از طریق انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار.
(ACEIDD)
از دریافت نقطه نظرات و راه حلهای علمی کاربردی حقوقی فرهنگی عاقلانه هنرمندان فرهیخته داخلی و بین مللی
برای گام نهادن عقلائی در روند پیشبرداهداف فوق استقبال مینماید.

(تماس)
ابراهیم عماد و حاج قربان سلیمانی سال 2005 روستای علی آباد شهرستان قوچان

استاد حاج قربان سلیمانی و ابراهیم عماد - روستای علی آباد قوچان سال 1384 « 2005»


Polpulation culturelle