سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux
یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

Soleimani Photo

Soleimani Photo
استاد حاج قربان سلیمانی :
سپردم مرا در تاکستانی که یک عمر در آنجا کشاورزی کردم و از حاصلش روزی حلال بر سرسفره ام میبردم، همانجایی که با دوتارم خلوت می کردم و آواز می خواندم، دفن ام کنند!
هر کس هم بیچاره بود و پول خرید قبر نداشت بگذارندش همانجا، از هنرمندان این منطقه هم (قوچان) هر کس که خواست بیاوریدش همینجا، این خاک، جای هنرمندان است! از آن روز که "حاج قربان" در این خاک آرام گرفته چند سالی گذشته و همچنان در خلوت خویش است!
مرتضی گودرزی

آرامگاه استاد حاجی قربان سلیمانی در قطعه «خاک هنرمندان» در علی آباد

Polpulation culturelle