دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایداردیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه اجتماعی پایدار در سطح ملی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
حقوق اجتماعی اساسی


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.دکتر قاسم پرتابیان

«مطمئنم یک روز از پل خوشبختی خواهم گذشت»نفیسه عماد

«سنگ محک»دکتر حسن خجسته باقرزاده

جامعه خانواده محور، در تنوع فرهنگی و همگرائی جهانیدکتر حسین کرمی

دکتر حسین کرمی : عاشق عارف، تلفیقی از فرهنگ قرآنی و تخصص


.......بمرور مطالب اجتماعی از صاحبنظران محترم حقوقی اجتماعی ملی که در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار در سطح ملی باشد،
به این بخش اضافه خواهد شد.